سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال, معاونت اداری مالی حوزه
مدیریت حوزه علمیه قم
سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال,
*به مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه قم خوش آمدید.*بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.
صفحه اصلی > مدیریت حوزه علمیه قم 
اخبار > دشمن بساط خود را برای بدعت گذاری و انحراف پهن کرده است


   آیت الله حسینی بوشهری : ارسال به دوست     متأسفانه امروز برخی از برنامه‌ها به گونه ای است که فضای فکری و رفتاری مردم را عوض کردند، در گذشته به نماز عشاء «نماز خفتن» می‌گفتند، افراد پس از نماز عشاء می‌خوابیدند و صبح زود برای اعمال عبادی و مستحبی برمی‌خاستند، اما امروز به صورت شبانه روز، وقت مردم را با فیلم، سریال، فضای مجازی و غیره پر کردند. نسخه چاپي

سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم سامانه نجاح و نجما معاونت آموزش حوزه هاي علميه مركز مديريت حوزه هاي علميه ثبت نام طلاب نتايج پذيرش حوزه هاي علميه كنكور حوزه هاي علميه ورود به سيستم جامع طلاب حوزه هاي علميه شماره تماس با معاونت آموزش تماس با معاونت آموزش حوزه هاي علميه خريد اعتباري ثبت نام مراكز تخصصي معاونت آموزش حوزه هاي علميه طلاب سطوح عالي آزمون تكميل ظرفيت مراكز تخصصي حوزه هاي علميه معاونت آموزش ثبت نام امتحانات نواقصي حوزه هاي علميه اطلاعيه پذيرش سطح چهار دكتري اداره كل امور آموزش اساتید مدارج علمي سنجش و پذيرش برنامه ريزي و ا رزيابي آموزشي مراكز ت خصصي آموزش غير حضوري عضويت در دامنه نجاح معاونت آموزش حوزهاي علميه  آدرس سایت معاونت آموزش حوزه های علمیه مرکز اطلاع رسانی سامانه نجما نجاح پذیرش حوزه های علمیه مدیریت حوزه علمیه قم ارزیابی نظارت اخبار اطلاعیه مراکز تخصصی مدارس سطوح عالی استان معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش ارتباطات مراجعات بازرسی فناوری اطلاعات امور طلاب دانش آموختگان اسکان شهریه تلبس خدمات کتبی آیت الله حسینی بوشهری حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال سامانه نجاح و نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه مركز مدیریت حوزه های علمیه ثبت حضوری عضویت در دامنه نجاح معاونت آموزش حوزهای علمیه آدرس سایت معاونت آموزش حوزه های علمیه نام طلاب نتایج پذیرش حوزه های علمیه كنكور حوزه های علمیه ورود به سیستم جامع طلاب حوزه های علمیه شماره تماس با معاونت آموزش تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه خرید اعتباری ثبت نام مراكز تخصصی معاونت آموزش حوزه های علمیه طلاب سطوح عالی آزمون تكمیل ظرفیت مراكز تخصصی حوزه های علمیه معاونت آموزش ثبت نام امتحانات نواقصی حوزه های علمیه اطلاعیه پذیرش سطح چهار دكتری اداره كل امور آموزش اساتید مدارج علمی سنجش و پذیرش برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی مراكز تخصصی آموزش مرکز خدمات آموزشی حوزه های علمیه برادران خواهران غیر حضوری پذیرش حوزه های علمیه دوره بلند مدت دوره کوتاه مدت سیکل دیپلم مقطع عالی و دانشگاهی شرایط پذیرش در حوزه های علمیه دفترچه راهنمای پذیرش حوزه های علمیه آزمون پذیرش منابع آزمون پذیرش حوزه

 
 
آیت الله حسینی بوشهری :

دشمن بساط خود را برای بدعت گذاری و انحراف پهن کرده است 


 

به گزارش خبرگزاری «حوزه» آیت الله حسینی بوشهری امروز در جلسه درس اخلاق که با حضور طلاب مدارس علمیه و مراکز تخصصی جامعه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها)  در تالار بیداری اسلامی این مرکز حوزوی برگزار شد، عنوان کرد: به حدیثی از امام صادق(علیه‌السلام) اشاره کرد که می‌فرمایند: «الْأَيَّامُ ثَلَاثَةٌ فَيَوْمٌ مَضَى لَا يُدْرَكُ وَ يَوْمٌ النَّاسُ فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَغْتَنِمُوهُ وَ غَداً إِنَّمَا فِي أَيْدِيهِمْ أَمَلُه‏؛ ايّام زندگى، سه روز است: روزى كه گذشته است و برگشت ندارد؛ روز حاضر كه مردم در آن قرار دارند و در اختيار آنهاست كه بايد آن را مغتنم شمارند و از آن استفاده نمايند؛ سوم، فردايى كه نيامده و تنها آرزوى آن را در دست دارند».

عضو شورای عالی حوزه های علمیه بیان داشت: واقعیت زندگی همه ما بیانگر این است که هر انسانی دارای سه مقطع در زندگی است؛ اولین مقطع، دوره ای از عمر ما است که سپری شده و قابل بازگشت نیست و اگر خطایی در گذشته از ما سر زده، یکی از راه‌های جبران آن توبه است.

عضو شورای عالی حوزه ادامه داد: مقطع دوم از زندگی ما، زمان حال و آن مقطعی است که مردم در آن موقعیت قرار دارند که بنا به سفارش امام صادق(علیه‌السلام) باید از این مقطع به درستی استفاده کنیم.

آیت الله حسینی بوشهری تصریح کرد: موقعیت‌ها و فرصت‌های طلایی ما در حوزه علمیه، فرصت‌های همیشگی، ابدی و جاودانی نیست، همانطور که عمر ما جاودانی نیست، بنابراین از این فرصت‌های در اختیار به درستی استفاده کنید.

وی با بیان اینکه مقطع سوم، مقطع برنامه ریزی برای آینده است، اظهار داشت: انسان مؤمن آینده نگر است و باید افق‌های آینده را ببیند و بررسی کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در ادامه به حدیثی از رسول گرامی اسلام(صلی‌الله‌علیه‌وآله) اشاره کرد که می‌فرمایند: «أَشَدُّ النَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَمْكَنَهُ طَلَبُ الْعِلْمِ فِي الدُّنْيَا فَلَمْ يَطْلُبْهُ , وَرَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَانْتَفَعَ بِهِ مَنْ سَمِعَهُ عَنْهُ دُونَهُ؛ دو فرد روز قيامت از همه مردم بيشتر حسرت مي‌خورند، يكي مردي كه در دنيا براي طلب علم فرصت داشته، ولي به جستجوي آن برنخاسته است و ديگر مردي كه علمي به ديگري آموخته و شاگرد وي از آن بهره مند شده اما او بي بهره مانده است».

آیت الله حسینی بوشهری افزود: انسان‌هایی که در کلام اهل بیت(علیهم‌السلام) شبهه نکرده و از آن به درستی استفاده کردند، معصوم(علیه‌السلام) را مبرای از خطا دانستند و در جایگاه واقعی عصمت تلقی کردند، عاقبت بخیر هستند، اما آنان که به علم خود عمل نکردند و از علم خود بهره نبردند، هلاک حتمی است.

وی تصریح کرد: بسیاری در قیامت آه و افسوس دارند، عده ای در قیامت می‌بینند که سخنان انبیا، اولیا، معصومین، مراجع و مبلغان دینی صحیح است و  از خداوند عمری دوباره می‌خواهند تا جبران کنند، ما برای این که حسرت روزهای گذشته را نخوریم، باید سعی کنیم که تمام وقت خود را به بطالت نگذرانیم.

استاد حوزه عنوان کرد: شما بانوان طلبه، مسیر طلبگی و حضور در این مرکز علمی آموزشی جامعه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها) را انتخاب کردید، بنابراین از این فضای معنوی و حضور اساتید بهره مند شوید.

بانوان طلبه در معنویت سازی جامعه نقش کلیدی می‌توانند داشته باشند

آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه بانوان طلبه در معنویت سازی جامعه نقش کلیدی می‌توانند داشته باشند، تأکید کرد: تک تک انسان‌ها تشکیل‌دهنده جامعه هستند و حضور خوبان در کنار یکدیگر می‌توانند در جامعه تأثیرگذار باشد؛ بنابراین شما باید در معنویت بخشیدن به جامعه پیش قدم باشید.

وی یادآور شد: افرادی که از فراهم بودن شرایط تحصیل علوم دینی استفاده نمی کنند، در روز قیامت باید پاسخگو باشند؛ فردای قیامت از عمر انسان، جوانی و نشاط انسان، مال و دارایی انسان و محبت ما نسبت به اهل بیت(علیهم‌السلام) سؤال می‌شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: فردای قیامت شاید سؤال کنند که چرا از فرصت طلایی اعلام ثبت نام جامعه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها) استفاده نکردید؟ چرا در مراکز علمی حوزوی حضور نیافتید و چرا با احکام دین بیگانه بودید؟

آیت الله حسینی بوشهری تصریح کرد: در این دنیا، انسان باید عالم یا متعلم یا مستمع و یا محب اهل بیت(علیهم‌السلام) باشد، اگر انسان در این چهار جرگه قرار نگیرد، هلاک حتمی است.

وی اظهار داشت: بسیاری انسان‌ها وارد حوزه شدند و دست خالی رفتند، بسیاری هم چون علامه طباطبا یی‌ها و مطهری‌ها و مراجع و علمای بزرگ ما به مدارج والا راه یافتند.

امام جمعه قم یادآور شد: متأسفانه امروز برخی از برنامه‌ها به گونه ای است که فضای فکری و رفتاری مردم را عوض کردند، در گذشته به نماز عشاء «نماز خفتن» می‌گفتند، افراد پس از نماز عشاء می‌خوابیدند و صبح زود برای اعمال عبادی و مستحبی برمی‌خاستند، اما امروز به صورت شبانه روز، وقت مردم را با فیلم، سریال، فضای مجازی و غیره پر کردند.

بانوان طلبه استعدادهای خود را دریابند

آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه بانوان طلبه استعدادهای خود را دریابند، گفت: شما بعد از گذراندن دوره عمومی، علاقه مندی خود را کشف کنید و در گرایش‌های مختلف تفسیر، فقه، فلسفه، کلام و غیره مشغول به تحصیل شوید تا به عنوان مبلغ برجسته در جامعه حضور داشته باشید.

استاد حوزه علمیه یادآور شد: در گذشته، مراکز علمی و حوزوی برای بانوان به این گستردگی نبود، امروز حضور پربرکت بانوان جامعه در مکتب امام صادق(علیه‌السلام) چشمگیر است و بانوان بسیاری راغب تحصیل، علم و کمال هستند.

وی تصریح کرد: مؤمن باید امید و آرزو داشته باشد و متناسب با آن برنامه ریزی کند، بنابراین شما بانوان طلبه باید به عنوان مبلغی هدایت گر، تأثیرگذار و نقش آفرین با قلم و بیان خود جلوی بدعت‌ها و انحرافات را بگیرید و روشنگری کنید.

آیت الله حسینی بوشهری عنوان کرد: امروز دشمن همه جا بساط خود را برای بدعت گذاری در جامعه، انحراف در جامعه، مشوش کردن فکر و سوق دادن آحاد جامعه به سمت بی تفاوتی گسترانده و جامعه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها) در این میانه نقش ممتازی دارد.

عضو شورای عالی حوزه بیان داشت: بانوان طلبه جامعه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها) همواره در صحنه‌های مختلف که در کشور اتفاق افتاده، ممتاز بودند و هیچ گاه صحنه را خالی نمی کنند، زیرا مسیر را شناخته و تا آخر این مسیر را ادامه می‌دهند.

آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه بانوان طلبه از فرصت‌های در اختیار استفاده کنند، افزود: اگر می‌خواهیم حرف ما اثر کند، باید نسبت به معصیت خداوند پروا داشته باشیم و بنا به فرموده امام باقر(علیه‌السلام) گناهان خود را با گناهان دیگران مقایسه نکنیم و کوچک نشماریم.

وی با اشاره به حدیثی از امام باقر(علیه‌السلام) که «لامصيبه کاستهانتک بالذنب و رضاک بالحاله التي انت عليها؛ هيچ مصيبتي مانند بي اهميت و سبک دانستن گناه و راضي بودن به همان حالتي که داري، [حالت گنهکاري] نيست»، تصریح کرد: اگر انسان به وضعیت موجود راضی باشد، بدترین مصیبت است، طلبه باید همت بلند داشته باشد و افق‌های بلند آینده را ببیند و در زندگی به دنبال بالندگی، حرکت و رشد باشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در پایان تأکید کرد: بنابر  سفارشات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، نسل جوان نسبت به آینده امیدوار و دغدغه مند است و تلاش می‌کند که به مقامات بالا دست پیدا کند.

 

 

شماره خبر:٣٩٧٢٤١   /   دوشنبه ٢ بهمن ١٣٩٦   /    ٠٨:٣٢

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج