سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال, معاونت اداری مالی حوزه
مدیریت حوزه علمیه قم
سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال,
*به مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه قم خوش آمدید.*بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.
صفحه اصلی > مدیریت حوزه علمیه قم 
اخبار > دروس اخلاق مراجع تقلید؛ الگوی تهذیبی برای همه حوزویان


   در گفتگو با تنی چند از طلاب و فضلای حوزه مطرح شد: ارسال به دوست     تنی چند از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم ، برگزاری دروس اخلاق عمومی از سوی بزرگان و مراجع معظم تقلید را الگویی برای همه حوزویان در مسیر توجه دادن به مساله اخلاق و تهذیب در جامعه دانستند. نسخه چاپي

سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم سامانه نجاح و نجما معاونت آموزش حوزه هاي علميه مركز مديريت حوزه هاي علميه ثبت نام طلاب نتايج پذيرش حوزه هاي علميه كنكور حوزه هاي علميه ورود به سيستم جامع طلاب حوزه هاي علميه شماره تماس با معاونت آموزش تماس با معاونت آموزش حوزه هاي علميه خريد اعتباري ثبت نام مراكز تخصصي معاونت آموزش حوزه هاي علميه طلاب سطوح عالي آزمون تكميل ظرفيت مراكز تخصصي حوزه هاي علميه معاونت آموزش ثبت نام امتحانات نواقصي حوزه هاي علميه اطلاعيه پذيرش سطح چهار دكتري اداره كل امور آموزش اساتید مدارج علمي سنجش و پذيرش برنامه ريزي و ا رزيابي آموزشي مراكز ت خصصي آموزش غير حضوري عضويت در دامنه نجاح معاونت آموزش حوزهاي علميه  آدرس سایت معاونت آموزش حوزه های علمیه مرکز اطلاع رسانی سامانه نجما نجاح پذیرش حوزه های علمیه مدیریت حوزه علمیه قم ارزیابی نظارت اخبار اطلاعیه مراکز تخصصی مدارس سطوح عالی استان معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش ارتباطات مراجعات بازرسی فناوری اطلاعات امور طلاب دانش آموختگان اسکان شهریه تلبس خدمات کتبی آیت الله حسینی بوشهری حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال سامانه نجاح و نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه مركز مدیریت حوزه های علمیه ثبت حضوری عضویت در دامنه نجاح معاونت آموزش حوزهای علمیه آدرس سایت معاونت آموزش حوزه های علمیه نام طلاب نتایج پذیرش حوزه های علمیه كنكور حوزه های علمیه ورود به سیستم جامع طلاب حوزه های علمیه شماره تماس با معاونت آموزش تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه خرید اعتباری ثبت نام مراكز تخصصی معاونت آموزش حوزه های علمیه طلاب سطوح عالی آزمون تكمیل ظرفیت مراكز تخصصی حوزه های علمیه معاونت آموزش ثبت نام امتحانات نواقصی حوزه های علمیه اطلاعیه پذیرش سطح چهار دكتری اداره كل امور آموزش اساتید مدارج علمی سنجش و پذیرش برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی مراكز تخصصی آموزش مرکز خدمات آموزشی حوزه های علمیه برادران خواهران غیر حضوری پذیرش حوزه های علمیه دوره بلند مدت دوره کوتاه مدت سیکل دیپلم مقطع عالی و دانشگاهی شرایط پذیرش در حوزه های علمیه دفترچه راهنمای پذیرش حوزه های علمیه آزمون پذیرش منابع آزمون پذیرش حوزه

 
 
در گفتگو با تنی چند از طلاب و فضلای حوزه مطرح شد:

دروس اخلاق مراجع تقلید؛ الگوی تهذیبی برای همه حوزویان  


 

به گزارش خبرگزاری حوزه، چند هفته ای است که به همت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در مدرسه علمیه امام کاظم (ع) جلسه عمومی درس اخلاق با حضور طلاب و فضلای حوزه همچنین آحاد مردم برگزار می شود و در کنار آن البته فعالیت های فرهنگی ارزشمندی نیز مورد توجه قرار می گیرد.

 

البته ناگفته نماند که از دیرباز کرسی های درس اخلاق به صورت عمومی مورد توجه و اهتمام بزرگان حوزه و از جمله مراجع معظم تقلید بوده چه آن که به عنوان مثال سال هاست که آیت الله العظمی جوادی آملی روزهای پنج شنبه درس اخلاق برای آحاد مردم دارند.

 

نگاه و تحولی جدید در توجه به مساله اخلاق و تهذیب

 

البته آن گونه که حجت الاسلام والمسلمین ملکی ، معاون تهذیب حوزه های علمیه بیان داشته در دوران جدید مدیریت حوزه های علمیه توجه بیشتری به این مساله صورت گرفته است.

 

وی با بیان این که اگر بتوانیم معنویت و اخلاق را ابتدا در خود تجلی داده و بعد در جامعه شروع کنیم، قطعا آثار آن مضاعف خواهد بود، می گوید: در نگاه جدید به دنبال این هستیم که تربیت و اخلاق را به صورت جامع در حوزه های علمیه اجرا و به جایگاه اصلی و واقعی آن بازگردانیم.

 

معاون تهذیب حوزه های علمیه همچنین می افزاید: ما معتقد هستیم که تهذیب در حوزه اصل و سایر موارد فرع است، پس در عمل هم باید نگاه  جدتری به بحث  تربیت و اخلاق شود و لذا در این خصوص کارهای خوبی شروع شده و بزرگانی چون آیت الله العظمی مکارم نیز با برپایی جلسات درس اخلاق ، گام های بسیار ارزشمند و پربرکتی در این خصوص برداشته اند که حقیقتاً جای تقدیر و تشکر دارد.

 

در حاشیه یکی از همین جلسات درس اخلاق حضرت آیت الله مکارم شیرازی که چهارشنبه شب ها با حضور و سخنرانی معظم له در مدرسه امام کاظم(ع) دایر است با تنی چند از طلاب و روحانیون درباره ضرورت و اهمیت برپایی چنین جلساتی و نیز الزامات آن برای فراگیر کردن دروس اخلاق در سطح جامعه به گفتگو پرداخته ایم که ماحصل آن در ادامه می آید؛

 

برکات فراوان حضور خانوادگی در جلسات درس اخلاق بزرگان

 

حجت الاسلام جواد وفازاده که هم اینک در پایه نهم حوزه تحصیل می کند، با بیان این که چند هفته ای است توفیق حضور در درس اخلاق مرجع عالیقدر حضرت آیت الله مکارم شیرازی را پیدا کرده است، می گوید: معمولاً در این چند وقت سعی کرده ام که به همراه خانواده در این جلسه خوب و پرمحتوا حاضر شوم چه آن که معتقدم برنامه های فرهنگی و به خصوص بیانات معظم له در این مراسم برای همه افراد و خانواده ها مفید است ضمن آن که بعد از سخنرانی نیز صحبت های کارشناس مشاوره حاوی مطالب کاربردی برای همه کسانی است که دوست دارند در سایه روانشناسی اسلامی ، زندگی بهتری داشته باشند.

 

وی همچنین می افزاید: از سویی همین که مرجعیت شیعه خود بانی این جلسات شده بسیار ارزشمند است و اگر ما بتوانیم نه فقط بدنه حوزه بلکه مردم عادی جامعه را ترغیب به حضور در این جلسات کنیم بی شک تاثیرات و برکات آن را در فضای کلی جامعه در آینده نزدیک مشاهده خواهیم کرد.

 

این محقق حوزوی ادامه می دهد: متاسفانه برخی افراد جامعه از حوزه و علما دوری می کنند و  حال آن که دشمن از همین فاصله اُفتادن بین مردم و روحانیت به خصوص علمای مهذب جامعه استفاده و بهره خود را برده و برنامه های شوم خود را دنبال می کند و حال آن که ما باید به مقابله با این وضع بپردازیم و از این رو درس های اخلاق یکی از آن کارهایی است که می تواند تا حدی تلاش های دشمن را خنثی کند، به خصوص این که مباحث کاربردی و به زبان قابل فهم برای همه اقشار جامعه در جلسات درس اخلاق مطرح شود.

 

الگویی برای بدنه حوزه های علمیه

 

سید محمد امین علوی ، طلبه پایه ششم حوزه نیز معقتد است: برپایی کرسی های درس اخلاق از سوی بزرگان حوزه ، الگویی است برای همه حوزویان تا بدانند که در کنار درس و بحث طلبگی هیچ گاه نباید از مساله اخلاق و تهذیب غفلت کرد چه آن که این گونه محافل خود زمینه و بسترساز توجه عملی به این مقولات مهم است.

 

وی همچنین می گوید: به تعبیر علامه جوادی آملی، آلودگی به دنیا از هر بیماری و مرضی برای انسان خطرناک تر است و ما باید با غلبه بر هوای نفس خود جلوی این آلودگی ها را بگیریم و نگذاریم که این ها گسترش پیدا کند و از این منظر درس اخلاق به سان تذکر و هشداری است برای ما که بدانیم هر لحظه ممکن است بر اثر غفلت و دچار شدن به امراض نفسانی از خدا و معنویت دور شویم.

 

مطالبه جدی رهبری و بزرگان از آحاد حوزویان

 

حجت الاسلام و المسلمین احمد شریفی از مدرسین حوزه نیز با بیان این که توجه به مساله تهذیب و اخلاق یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری و علما و مراجع عظام تقلید از همه حوزویان به خصوص طلاب نسل جوان است، اظهار می دارد: اگر طلبه های جوان به خصوص از همین دوران روی خود کار نکنند و در مسیر بهبود رفتار و اخلاق خود تمرکز نداشته باشند در آینده قطعاً به مشکل برمی خورند و از همین روست که اساتید و بزرگان همواره به ما گفته اند که از دوره جوانی شرایط را برای بهره بردن از فیوضات معنوی در خود فراهم کنید.

 

وی می افزاید: اگر ما به زندگی نامه شهدای روحانی و طلبه هم نگاه کنیم به خوبی متوجه می شویم که آن ها قبل از هر چیز و حتی قبل از علم و تحصیل روی اخلاق و تهذیب نفس کار کرده اند و با مداومت در این کار و مهار هوای نفس توانسته اند به بالاترین فیض ها که همانا شهادت در راه خداست دست یابند و این راه را ما هم باید ادامه دهیم تا انشاالله به شهدا و امام شهیدان ملحق شویم.

 

تهذیب نفس مقدم بر تحصیل در حوزه است

 

این استاد حوزه همچنین می گوید: در یکی از نشریات حوزوی به فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب برخوردم که ایشان نقل به این مضمون فرموده بودند تهذیب و کسب تقوا بر علم آموزی طلاب مقدم است و اگر علم باشد و تقوا و اخلاق در کار نباشد آن علم چه بسا مایه گمراهی و ضرر هم بشود؛ از این رو تلاش در مسیر اخلاق مداری یکی از وظایف ما روحانیون است و این جلسات درس اخلاق ، فرصت خوبی است که انسان حداقل هفته ای یک بار در آن ها حاضر شده و وضعیت خود را در این خصوص بسنجد و اگر کاستی ها و نقصان هایی دارد در مسیر جبران آن ها بکوشد.

 

 

شماره خبر:٣٩٧٢٤٦   /   دوشنبه ٢ بهمن ١٣٩٦   /    ٠٨:٤٦

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج